Login: Hasło:
 Pomoc
  • 150 205 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [6 z 4499]

Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W Dzienniku Ustaw poz. 1320 opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Zobacz treść rozporządzenia>>>

Wydanie rozporządzenia nastąpiło w związku z nowelizacją ustawy Pzp dokonaną ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920), wdrażającą do polskiego porządku prawnego nowe dyrektywy unijne regulujące system zamówień publicznych.

Nowelizacja ustawy Pzp, o której mowa wyżej, wprowadziła m.in. wynikającą z obowiązkowych przepisów nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym.

Rozporządzenie zakłada, że korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej będzie odbywała się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, poczty elektronicznej lub faksu, z jednoczesnym zaznaczeniem, że wykonawcy składają oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie oświadczenia i inne dokumenty, dla których istnieje wymóg podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Regulacja weszła w życie z dniem 12 lipca 2017 r. Natomiast w przypadku zamawiających innych niż centralny zamawiający, przepisy rozporządzenia dotyczące składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym jednolitego dokumentu zamówienia, będą podlegały stosowaniu od dnia 18 kwietnia 2018 r. Pozostałe przepisy zaczną obowiązywać od 18 października 2018 r.

oprac. Iwona Romańczuk

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Wszystkie uchwalone w 2017 r. zmiany w przepisach podatkowych, które wejdą w życie z początkiem 2018 r. Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2018 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00