Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 056 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [3 z 4213]

Finansowanie programów pilotażowych w ochronie zdrowia

Prezydent RP podpisał 8 listopada 2017 r. ustawę z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest przede wszystkim stworzenie ram prawnych umożliwiających przeprowadzenie programów pilotażowych, mających za zadanie sprawdzenie planowanych, nowych systemowych rozwiązań w zakresie organizacji, realizacji lub sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Podpisana ustawa zawiera też przepisy dopuszczające przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które obejmują tylko świadczenia gwarantowane.

Zobacz porady dotyczące służby zdrowia>>>

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja zdefiniowała pojęcie programu pilotażowego, jako zespołu zaplanowanych działań z zakresu opieki zdrowotnej o charakterze testowym, dotyczących nowych warunków organizacji, realizacji lub nowego sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, poprzedzających wdrożenie rozwiązań systemowych.
Minister zdrowia został wskazany jako podmiot zobowiązany do opracowania i ustalenia programu pilotażowego (w drodze rozporządzenia), a następnie jego nadzorowania i kontrolowania, a Narodowy Fundusz Zdrowia – do wdrażania, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu.

Nowelizacja ma uprościć i doprecyzować procedury tworzenia programu polityki zdrowotnej, a także zapewnić standaryzację podejmowanych działań. Programy będą także mogły być tworzone na podstawie ujednoliconych dokumentów, opublikowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Samorządy, które zastosują się do takiej dokumentacji, nie będą już musiały uzyskiwać opinii AOTMiT.

Nowelizacja umożliwi też zawieszenie, w całości lub w części, realizacji programu zdrowotnego w przypadku braku możliwości jego finansowania lub ograniczenia środków finansowych na jego realizację. Program musiałby zostać wznowiony po ustaniu przyczyn zawieszenia. Jeśli w ciągu 2 lat program nie zostanie wznowiony, wówczas jego realizacja zostanie uznana za zakończoną, a podmiot go realizujący będzie obowiązany do złożenia raportu końcowego.

Program będzie też mógł zostać zakończony w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na niecelowość jego dalszej realizacji, np. jeśli pojawią się nowe doniesienia naukowe, dotyczące danej choroby.
Ponadto nowelizacja znosi m.in. także ograniczenia dostępności do korzystania z leczenia uzależnień grupom pacjentów cierpiącym na zaburzenia obarczone negatywną oceną społeczną.
Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W drodze wyjątku, przepisy dopuszczające przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które obejmują tylko świadczenia gwarantowane, oraz zwolnienie Narodowego Funduszu Zdrowia z obowiązku przeznaczania co najmniej 1,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na promocję i profilaktykę chorób, wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Redakcja INFORLEX.PL (na podstawie komunikatu KPRP/PAP)

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00