Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Emerytury i renty
Drukuj
Obowiązuje: od 2014-01-01 do 2014-12-31
Podstawa prawna:

Składka dodatkowa na pracowniczy program emerytalny

Składkę podstawową na pracowniczy program emerytalny finansuje pracodawca.

Uczestnik (pracownik lub inna osoba, która przystąpiła do programu) może jednak zadeklarować składkę dodatkową, jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazuje.

Wysokość składki dodatkowej uczestnik określa w deklaracji.

Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w ten sposób będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązuje kwota z ubiegłego roku.

Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w 2014 r. nie może przekroczyć 16 857,00 zł.

Ograniczenia wysokości wpłacanych składek dodatkowych nie stosuje się do środków wniesionych w ramach wypłaty transferowej.

Składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U.2014, poz. 710 z późn. zm.);

- obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2014 (M.P. poz. 995).

wartości przyszłościowe:

wartości archiwalne:

 
Źródło: INFORLEX.PL Pomoc Społeczna publikacja z serii INFORLEX
Copyright © 2014 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.